Правните потреби на маргинализираните заедници во Македонија

Членови на ЕХО учествуваа на Меѓународната конференција за правно зајакнување 
"Правните потреби на маргинализираните заедници во Македонија" организирана од Фондација Отворено општество - Македонија. Нашата правничка Благица Киров го презентираше моделот на правна помош што овластените здруженија ја обезбедуваат согласно Законот за бесплатна правна помош.

Скопје, 07-08 мај 2018