Регионална конференција за родово одговорно буџетирање

 Регионална конференција за родово одговорно буџетирање "Буџетирај еднакво - буџетирај за жените и мажите", во организација на UN Women и Влада на Република Македонија. 
Конференцијата е дел од регионалниот проект на UN Women "Промовирање на родово одговорните политики во Југоисточна Европа и Република Молдавија".#genderbudgeting