Одржана третата едукативна сесија на тема oстварување и заштита на правото на издршка

Во рамки на проектот Пристап до правда во Македонија, што ЕХО го реализира со поддршка од Фондација Отворено општество - Македонија, на 24.09.2018 година во просториите на ЕХО се одржа третата едукативна сесија за правно описменување и зајакнување на граѓаните на тема oстварување и заштита на правото на издршка. Преку интересна дискусија за честите прекршувања на ова право и преку практични примери учесниците научија каде може да побараат помош и совет и какви постапки за заштита може да водат граѓаните кога трпат ваков вид на економско насилство.