Интегрирање на родовата перспектива во работата на МТЗ

Во организација на ЕХО, а со поддршка на Kvinna Til Kvinna, од 20 до 22 декември се одржа Работилница на тема: Интегрирање на родовата перспектива во работата на Мултисекторските тимови на заедниците за ефикасна заштита на жени и девојки жртви на насилство, а е наменета за членовите на МТЗ во општините Штип и Струмица.