Зајакнување на демократијата преку унапредување на родовата еднаквост, функционалните механизми и динамичното граѓанско општество

Во 2019/2020 година тимот на ЕХО ги градеше капацитетите како дел од проектот „Зајакнување на демократијата преку унапредување на родовата еднаквост, функционалните механизми и динамичното граѓанско општество“ имплементиран од страна на Фондацијата Kvinna till Kvinna и Организација на жените на општина Свети Николе, а финансиран од Делегацијата на Европска Унија.

Дел од тимот на ЕХО учествуваа како истражувачки и авторки на студијата „Од закони до пракса - колку се функционални локалните механизми за родова еднаквост? : студија во Вардарски и Источен Регион“ достапна на https://cutt.ly/0ydZlpX како и на мониторинг извештајот „Како до функционални локални механизми за родова еднаквост“ достапен на https://cutt.ly/6ydZvgz