Тековни проекти/активности

Проект: „Следење на траннспарентноста, отчетноста и интегритетот на јавните набавки на локално ниво“
- Временски период за реализација : јули 2018 – ноември 2019

Проект: Примена на модел за интегративен пристап на есенцијалните/суштинските услуги за жени и девојки жртви на насилство