ПОЧЕТНА

Нови информативни флаери за правото на бесплатна правна помош

Новите информативни флаери за правото на бесплатна правна помош содржат упатувања до надлежните институции и кратки информации наменети за граѓаните, во поглед на опсегот и видовите на бесплатна правна помош, условите и постапката за остварување на правото на бесплатна правна помош.
Информативниот материјал е подготвен во рамки на проектот “Пристап до правда во Северна Македонија“, финансиски поддржан од Фондација Отворено општество - Македонија.