ПОЧЕТНА

Работилница наменета за граѓански здруженија за новиот Закон за бесплатна правна помош

Денес орджавме работилница наменета за граѓански здруженија за новиот Закон за бесплатна правна помош. Детално ги објаснивме примарната и секундарната правна помош, постапките во кои се остваруваат, одговорностите и обврските на сите чинители во системот, со акцент на граѓаните како корисници на правото, а дадовме и посебен осврт на позицијата на здруженијата во системот на бесплатна правна помош и нивната финансиска одржливост. Имавме дискусија околу очекувањата за периодот на имплементација што следува, а со учесниците споделивме информативни флаери и примероци од новиот Закон за бесплатна правна помош.
Оваа работилница е во рамки на проектот “Пристап до правда во Северна Македонија“, финансиски поддржан од ФООМ.