Сесија за правно зајакнување на тема: „Бесплатна правна помош во случај на насилство врз жени“ беше реализирана од тимот на ЕХО на 27 април во Битола, со цел да се подигне свеста, да се информираат и правно едуцираат жените и заинтересираните граѓани за правото и законските можности кои ги нуди бесплатната правна помош за жените и девојчињата изложени на родово базирано и семејно насилство, како и за услугите кои ги нуди Центарот за интегративен пристап до пакетот неопходни услуги за жени и девојки изложени на насилство преку својата канцеларија во Прилеп.
Правната сесија се реализираше во рамки на Проектот „Јакнење на интегрираните услуги за жени и девојки изложени на насилство во пелагонискиот и југоисточниот регион“, финансиски поддржан од Европската Унија и Шведска, а субгрантиран од Фондацијата Kvinna till Kvinna и Коалиција Маргини.
Pin It