Ова истражување е изготвено со помош на грант доделен преку проектот Заштита од корупција што го спроведува Центарот со граѓански комуникации со финансиска поддршка на Амбасадата на Кралството Холандија во Скопје. Содржината на истражувањето е  единствена одговорност на ЕХО Едукативно-хуманитарна организација Штип.
 
Проектот „Заштита од корупција“ има за цел намалување на корупцијата и злоупотребата на јавните средства на ниво на локалната самоуправа преку зголемување на транспарентноста, отчетноста и интегритетот на локалните институции и имплементација на мерките предвидени во Националната стратегија за превенција на корупцијата и судирот на интереси 2021-2025 година.

 

Pin It